گروه محصول -> پروژه

رابطه بین اعتیادبه اینترنت واحساس تنهایی دربین دانشجویان دانشجویان دانشگاه آزادبقیمت: ۶۰۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 79     کد محصول :6501                                                                  چکیده:
پژوهش حاضر با هدف رابطه بین اعتیادبه اینترنت واحساس تنهایی دربین دانشجویان دانشجویان دانشگاه آزادبوکان درسال 96-95 انجام شد. نمونه گیری پژوهش شامل 70 نفر از دانشجویان بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه احساس تنهایی راسل وهمکاران و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ بودند. نتایج داده های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین اعتیادبه اینترنت واحساس تنهایی دربین دانشجویان رابطه معناداری وجوددارد.بین اعتیادبه اینترنت و ارتباط با خانواده دربین دانشجویان رابطه معناداری وجوددارد.بین اعتیادبه اینترنت و ارتباط با دوستان دربین دانشجویان رابطه معناداری وجوددارد.بین اعتیادبه اینترنت ونشانه هاي عاطفی دربین دانشجویان رابطه معناداری وجوددارد.ورپایان پیشنهاداتی دررابطه باموضوع ارائه شده است.  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش مشکل


برچسب ها:اعتیاد به اینترنت، احساس تنهایی،دانشجویان